Slide Els programes de Compliment Normatiu ocupen avui un lloc preponderant en l’organització de les empreses.

[Compliance Programs]

Comptar amb un adequat Programa de Compliment Normatiu (PCN), forma part, avui dia, dels estàndards mínims d’organització empresarial. Això explica, entre d’altres coses, que els PCN vinguin incloent-se, paulatinament, entre les condicions d’homologació de clients i proveïdors per a grans empreses, especialment en aquelles que participen (directa o indirectament) de relacions contractuals amb l’Administració Pública.

La nostra tasca consisteix en:

[1]

Contrastar l’actual organització de l’empresa amb els estàndards normatius que exigeix la legislació penal, per tal d’identificar mancances que resultin jurídic-penalment rellevants.

[2]

Revisar els procediments d’actuació seguits a l’empresa, per identificar els factors de risc d’infracció penal.

[3]

Redactar un informe de prevenció de riscos penals
que no només reculli els aspectes citats, sinó que inclogui, també, les propostes de canvi o adaptació que resultin necessàries. Aquest informe serveix, igualment, per a dissenyar un Pla inicial d’un Model o Programa de Prevenció Penal sobre la base del qual, l´empresa podrà desenvolupar, successivament, els seus plans anuals de mesures de prevenció de riscos penals.

[4]

Models de documentació.
Juntament amb l’informe de prevenció, s’oferiran els models necessaris per a la documentació de les mesures de prevenció que s’adoptin, per tal d’aconseguir uns nivells adequats de traçabilitat.

[5]

Reunions formatives
amb el personal de l’empresa, per tal d’explicar el sentit i abastament de les mesures adoptades, la utilitat de les mateixes i els deures que corresponen a cadascú, en relació amb la funció de compliment (o funció de Compliance).