Slide Les nostres reflexions sobre actualitat penal i alguns consells preventius.
[Bloc]

“Jo vigilo i tu… també vigiles!”: sobre les diferents funcions i òrgans interns de control de la gestió empresarial

gener, 2021

El control intern de les empreses és quelcom que existeix des de fa temps, sent moltes les empreses que, a aquests efectes, tenen un departament d’auditoria interna que, en funció de la classe de societat, estarà subjecte al que sigui el Comitè d’Auditoria. Els serveis que s’ofereixen des del departament d’auditoria interna no només s’enfoquen al control dels aspectes econòmics i financers de l’empresa, sinó que, amb el pas del temps, s’han anat ampliant. Això fa que, actualment, atenent al règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques i a la seva possible exempció en cas de disposar d’un model de gestió de riscos idoni, els serveis d’auditoria interna convisquin estretament amb les funcions d’un departament de compliance. Aquest últim, subjecte al que podríem denominar Òrgan de compliance (penal). Així les coses, des d’un punt de vista orgànic, pot existir, per un costat, un Comitè d’Auditoria i, per l’altre, un Òrgan de compliance. Tot i els avantatges que comporta per a l’Òrgan d’administració l’existència d’aquests diferents serveis i òrgans de control que procuren, a través de diverses vies, informació rellevant sobre la gestió global de l’empresa, ha d’existir una bona coordinació entre ells.

És més, quan conflueixen aquestes diferents encara que paral·leles funcions, es fa necessària tant una clara delimitació de les seves competències i responsabilitats, com la definició del seu estatus d’interrelació. És a dir, si les seves interaccions es basen en un pla horitzontal en el que regeix el principi de confiança o si, més aviat, interactuen en un sentit vertical o de superposició jeràrquica. Per descomptat, si es tracta de funcions independents -com així hauria de ser-, l’adequat seria definir les seves interrelacions de manera horitzontal. I això és aplicable tant respecte dels departaments d’auditoria interna i de compliance, com pel Comitè d’Auditoria i l’Òrgan de compliance. Ara bé, aquesta pretesa independència funcional i jeràrquica no significa que l’auditoria interna no pogués revisar i avaluar l’activitat de compliance. A la inversa, també des de compliance s’hauria de supervisar si, des d’auditoria interna, es compleix amb el que es disposa en el que fos el model de compliance de l’empresa. En resum sobre el control de la gestió empresarial, també els vigilants han de ser vigilats.