Slide Les nostres reflexions sobre actualitat penal i alguns consells preventius.
[Bloc]

Defensa de la competència: entre programes de clemència i programes de compliance

agost, 2020

La defensa de la competència no ha sigut una lluita liderada pel Dret penal, sinó pel Dret administratiu sancionador i, en conseqüència, per les autoritats administratives. Cal destacar la Comissió Nacional dels mercats i la competència (en endavant, CNMC), organisme públic i amb personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu principal garantir, promoure i defensar la competència efectiva en tots els mercats i sectors productius.

Recentment, la CNMC ha publicat la “Guia de programes de compliment en relació amb la defensa de la competència”, plasmant la rellevància que, també les autoritats administratives, atorguen al compliance. Tot i que es poden destacar molts aspectes d’aquesta guia, ens fixarem en un d’ells: la necessitat que els programes de compliment incorporin canals de denúncia. 


Amb la Directiva (UE) 2019/1937 -també d’aplicació a les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència-, els Estats membres han de promoure que la comunicació es faci a través de denúncia interna, abans que a través de canals externs (art. 7.2). Però davant d’infraccions molt greus que siguin constitutives de càrtels o acords col·lusoris, la Llei 15/2007 de Defensa de la Competència (LDC) estableix en els seus art. 65 i 66 la possibilitat que les empreses o persones físiques sol·licitin, en el marc dels programes de clemència, l’exempció o reducció de la multa imposable pels fets comesos. Ara bé, els programes de clemència, recollits per la guia de compliance, exigeixen que la denúncia sigui a la CNMC: denúncia externa.

Així, a un denunciant, membre de l’empresa que ja té un compliance i que, a més a més, pot estar implicat en la infracció en matèria de competència, se li plantejarà una disjuntiva sobre la que haurà de reflexionar: el seu compliance li indicarà que denunciï internament els fets; mentre que, per poder-se acollir al programa de clemència, haurà de denunciar-los externament.