Slide Les nostres reflexions sobre actualitat penal i alguns consells preventius.
[Bloc]

Reforma del Codi Penal – Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febrer: quadre resum

març, 2019

El passat 21 de febrer de 2019 es va publicar la LO 1/2019, que conté reformes importants al Codi Penal espanyol, amb la finalitat de transposar diverses Directives de la Unió Europea en els àmbits financer, lluita contra el terrorisme, tràfic d’òrgans, corrupció, entre d’altres.

Llurs disposicions entraran en vigor el 13 de març de 2019 i hem cregut oportú oferir un quadre resum de les modificacions que introdueix.

En futures i pròximes entrades farem algun comentari als punts més importants, podent anticipar, en qualsevol cas, qui tindran relació amb la necessitat de certes adaptacions als Programes de Compliment Normatiu penal que, com es sabut, son preceptius per a totes les persones jurídiques.

 

Antecedents de la reforma Relativa a

Normes afectades

 

Afecta responsabilitat penal de les persones jurídiques (RPPJ)

Reforma article codi penal Introdueix nou article en codi penal
Directiva 2014/57/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014

 

abús de mercat

(operacions amb informació privilegiada)

284 1

285 2

 

 

 

 

 

288 6

 

 

285 bis3

285 ter 4

285 quater 5

 

 

7

Directiva 2017/541/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017

 

lluita contra el terrorisme 572 8

573.1, 1er. Paràgraf 9

575.3 10

576.-5 11

 

 

 

 

 

 

580 bis12

 

 

 

 

13

Directiva (UE) 2017/1371 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2017

 

lluita contra el frau que afecta als interessos financers de la UE 305.3 14

308 15

 

 

435.5º 16

435 bis17

 

 

 

18

Directiva 2014/62/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014

 

protecció penal del euro y altres monedes front la falsificació 386.1.2º19

386.5 20

387, 1er. par. 21

   

 

 

22

Adaptació a les previsions contingudes en el Conveni del Consell d’Europa

 

lluita contra el tràfic d’òrgans humans  

 

156 bis 24

127 bis.1. a bis 23  

 

 

25

Directrius del Grup d’Estats Contra la Corrupció (GRECO) delictes de corrupció En l’àmbit privat (corrupció en els negocis):

286 bis.126

 

En el sector públic:

423 27

427 28

431 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435. 5º 30

435 bis31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Referències

 1. S’incorpora, en els mitjans comissius: La utilització d’artificis i l’ús de les tecnologies de la informació per a l’alteració de preus; en l’objecte de protecció, els contractes de comptat sobre primeres matèries relacionades amb instruments financers i els índexs de referència i, en la pena, s’incrementen les sancions i es preveu un agreujament específic si l’autor és treballador o empleat d’una empresa de serveis d’inversió, de crèdit, autoritat supervisora o reguladora, o entitat rectora de mercats regulats o centres de negociació.
 2. Es tipifiquen noves formes de comissió de delicte d’abús de la informació privilegiada; s’especifica quan s’entén que una persona té accés reservat a la informació privilegiada; i s’afegeix un agreujament específic per el cas de que el responsable del fet sigui treballador o empleat d’una empresa de serveis d’inversió, de crèdit, autoritat supervisora o reguladora, o entitats rectores de mercats regulats o centres de negociació.
 3. Es tipifica la comunicació il·lícita d’informació privilegiada quan posi en perill la integritat el mercat o la confiança dels inversors.
 4. S’incorpora aquesta norma, per a dotar de contingut els conceptes d’instruments financers, contractes, conductes, operacions i ordres, mitjançant la remissió a la normativa europea i espanyola en matèria de mercat e instruments financers. En el preàmbul d’aquesta LO 1/2019, es diu que això es fa en ple respecte al principi de legalitat penal, qüestió que motivarà una pròxima entrada, en la que expressarem la nostra opinió respecte a aquesta afirmació.
 5. Es tipifica expressament els actes de proposició, conspiració i provocació a cometre els delictes tipificats en els articles 284, 285 i 285 bis.
 6. Es reordena l’article 288, introduint-se les previsions punitives per als tipus penals modificats (arts. 284 i 285) i nous tipus penals introduïts (art. 285 bisi quater), equiparant-se la pena per a tots ells en el nou numeral 2n de l’art. 288 i desplaçant-se, sense modificacions, l’anterior numeral 2n (relatiu a les regles dels arts. 66 bis i 33.7.b) a g) a un nou numeral 3r.
 7. Les reformes introduïdes en la penalitat dels delictes que preveu aquest capítol tenen conseqüències importants en l’estimació dels nivells de risc penal.
 8. S’agreuja la pena màxima per a l’apartat 1 (promotors, organitzadors, etc.): 15 anys de presó (abans 14) i inhabilitació absoluta per a ocupació o càrrec públic pel temps de la condemna (abans inhabilitació especial de 8 a 15); s’agreuja la pena d’inhabilitació per a l’apartat 2 (els qui participen activament o formen part de …), sent ara absoluta durant el temps de la condemna (abans especial de 6 a 14).
 9. S’incorpora la falsedat documental, com un dels delictes greus considerat com a delicte de terrorisme, si en la seva comissió concorre alguna de les finalitats previstes en aquesta norma.
 10. Es suprimeix l’exigència que el viatge a l’estranger (per cometre un delicte de terrorisme o capacitar-se per a la seva comissió) ho sigui a un territori controlat per un grup o organització terrorista.
 11. Es suprimeix l’apartat 5 d’aquest art. 576, que contenia la previsió d’aplicació de l’art. 31 bis, qüestió que ara és tractada en una nova disposició, incorporada com art. 580 bis.
 12. L’art. 580 bis preveu la possible activació de l’art. 31 bis, en relació amb tots els delictes que integren aquest capítol, ampliant-se així el catàleg d’aplicació del règim de RPPJ.
 13. Per aplicació del suprimit apartat 5 (veure notes 11 i 12), l’eventual RPPJ arribava tan sols al supòsit de finançament del terrorisme; de manera que ara serà necessari per a les empreses revisar la seva identificació i estimació de riscos penals, per tal d’adequar-les al nou catàleg d’aplicació de l’art. 31 bis
 14. S’eleva el llindar típic de la suma defraudada a 100 mil euros (abans 50 mil) (primer paràgraf de l’art. 305.3), i s’eleven les defraudacions típiques que donen lloc a una pena inferior, per a aquells supòsits en què la defraudació, sense superar els 100 mil euros, sigui superior a 10 mil euros (abans 4 mil) (segon paràgraf de l’art. 305.3)
 15. Es modifica l’art. 308, per a adaptar-lo als nous paràmetres típics del també modificat art. 305. En qualsevol cas, el canvi més important, al nostre parer, és que es baixa el llindar típic del delicte de frau de subvencions, que abans era de 120 mil euros i ara es fixa en 100 mil.
 16. S’estableix la responsabilitat penal de les persones jurídiques (RPPJ) per al delicte de malversació, abans no contemplat en el catàleg d’aplicació de l’art. 31 bis.
 17. Ampliació del concepte de funcionari públic per als delictes de suborn i malversació. La nova definició és més expansiva que la prevista en l’anterior art. 427 CP (també modificat), que precisament establia la definició de funcionaris estrangers i de la Unió Europea per als delictes de suborn. Seguint la directiva que motiva en aquest punt la reforma, s’introdueix un nou art. 435 bis, que serveix com a base per a estendre la responsabilitat d’aquests funcionaris, també en relació amb el delicte de malversació.
 18. Des d’ara, totes les persones jurídiques, però especialment aquelles que gestionin recursos públics (amb les excepcions de l’art. 31 quinques), o que es relacionin comercialment amb elles, hauran d’adequar els seus Programes de Compliment Normatiu penal a aquest nou règim ampliat de RPPJ.
 19. Es modifica el numeral 2n de l’apartat 1, estenent-se la incriminació de la importació de moneda falsa o alterada quan tingui per destinació qualsevol Estat membre de la Unió Europea, i no només Espanya.
 20. Es modifica l’apartat 5, que contempla l’activació de l’art. 31 bis per a aquests delictes, mantenint-se la mateixa pena de multa, però incloent ara la possible aplicació de les sancions previstes en les lletres b) a g) de l’art. 33.7.
 21. Es “retoca” la definició de moneda que conté el primer paràgraf de l’art. 387, concretament en relació amb aquella que previsiblement seria posada en curs legal, supòsit que ara s’esmenta com “aquella que no ha estat encara emesa o posada en circulació oficialment però que està destinada a la seva circulació com a moneda de curs legal“.
 22. L’ampliació del catàleg de sancions possibles a una persona jurídica exigeix revisar l’estimació de risc en aquelles empreses que han identificat aquest delicte en el seu quadre d’il·lícits penals que han de prevenir.
 23. S’incorpora, com a supòsit del’art. 127 bis, els delictes de tràfic d’òrgans, com a delictes que habiliten al jutge o tribunal a ordenar el decomís de béns, efectes o guanys dels condemnats, si hi ha indicis fundats que provenen d’activitats delictives, i no s’acrediti el seu origen lícit.
 24. Completa reformulació de les conductes típiques, en un extens nou art. 156 bis, que inclou definicions del que s’ha d’entendre per «tràfic d’òrgans humans» quan es doni alguna de les circumstàncies previstes, ara, en l’apartat 1.a) 1ª a 3ª. A més, s’incorpora, com 156 bis.1.b, l’expressa tipificació de comportaments vinculats a la “gestió” d’un òrgan il·lícitament extret (preparar, preservar, emmagatzemar, transportar, traslladar, etc, un òrgan il·lícitament obtingut) i, com 1.c, les relatives a l’ús del mateix, qualsevol sigui la finalitat que es persegueixi. Es manté inalterat i amb la mateixa pena (encara que ara al numeral 3 de l’156 bis) el supòsit de receptació d’un òrgan il·lícitament obtingut per qui, coneixent el seu origen il·lícit, consenteix rebre el seu trasplantament. A més, es preveu la imposició de la pena superior en grau si en el procediment d’ablació hi va haver perill per a la vida o la integritat física o psíquica de la víctima (apartat 3.a), o si aquesta fos menor d’edat o persona especialment vulnerable ( apartat 3 b). També es preveuen penes més greus per a facultatius sanitaris, funcionaris públics i particulars que cometen aquests delictes en l’exercici de la seva professió o càrrec, i per als casos de pertinença a organització o grup criminal dedicat a aquestes activitats, de forma anàloga al tractament d’aquests supòsits en el delicte de tràfic d’éssers humans. Es manté l’activació del 31 bis en els mateixos termes. Es tipifica expressament, amb una penalitat en un o dos graus inferior al tipus corresponent, els supòsits de provocació, conspiració i proposició a cometre aquests delictes. Finalment, s’inclou l’agreujant de reincidència internacional.
 25. Particularment en les entitats del sector sanitari, els seus Programes de Compliment Normatiu haurien d’activar una revisió de les seves estimacions de risc penal, a fi de descartar la necessitat d’introduir correccions rellevants.
 26. Es modifica l’apartat 1 de l’art. 286 bis, incloent-se “l’oferiment o promesa” d’obtenció d’un avantatge no justificat, com a conducta incriminada de corrupció en els negocis -i no només el rebre, sol·licitar o acceptar un avantatge d’aquesta naturalesa, com estava previst fins ara-.
 27. Es modifica l’art. 423, que estén a jurats i àrbitres (entre d’altres) les disposicions relatives al suborn, incloent-se expressament tant als nacionals com als internacionals.
 28. Nova modificació a l’art. 427, incloent-se com a supòsit d) als qui gestionen interessos financers de la Unió Europea.
 29. L’art. 431, que havia quedat sense contingut després de la reforma per LO 1/2015, conté ara la definició de funcionari públic a les finalitats del capítol relatiu al tràfic d’influències, per remissió als arts. 24 i 427.
 30. Veure nota 16.
 31. Veure nota 17.
 32. Com en els casos anteriors, les reformes introduïdes en delictes que activen l’aplicació de l’art. 31 bis, exigeixen una revisió de les fases d’identificació i estimació de riscos penals en les persones jurídiques.