Slide Les nostres reflexions sobre actualitat penal i alguns consells preventius.
[Bloc]

Retirada del carnet per pèrdua de punts i delicte contra la seguretat viària

maig, 2022

Al nostre país, la retirada de la llicència de conduir per pèrdua punts implica també que, en cas que continuem conduint -contravenint la sanció administrativa- estiguem, alhora, cometent un delicte penal. Així és, si després d’una resolució de la Direcció General de Trànsit (DGT) per la qual es decreta la pèrdua de vigència de l’autorització administrativa per a conduir, ens sorprenen conduint per la via pública, se’ns imputaria la comissió d’un delicte de l’art. 384 del Codi Penal. Segons aquest precepte, serà castigat el que conduís un vehicle de motor o ciclomotor en els casos de pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats legalment. D’aquesta manera, en la majoria de les ocasions, això comportaria la imposició d’una pena de presó de tres a sis mesos o (…) multa de dotze a vint-i-quatre mesos o (…) treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies (…).

Ara bé, a vegades pot ocórrer que existeixi disconformitat amb la resolució administrativa d’origen que va imposar la retirada de punts. Per exemple, perquè qui estava conduint el vehicle en el moment de cometre la infracció administrativa no era el titular del vehicle. En aquests casos, si el recurs en via administrativa prospera i la resolució administrativa d’origen és revocada, en cas d’existir també una sentència condemnatòria posterior en la via penal per l’art. 384 CP, aquesta ha de ser, també, revocada.

En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Suprem: En primer lloc, la retirada de la llicència de conduir a conseqüència d’una resolució recaiguda en l’ordre administratiu desplega la seva eficàcia a efectes penals ex tunc. Això és, des del moment en què es produeix la «retirada» de la llicència. Per això, si un recurs administratiu prospera posteriorment a la retirada, l’anul·lació d’aquesta sanció administrativa ha d’operar retroactivament. És a dir, ha d’esborrar-se qualsevol efecte penal que hagués pogut tenir la sanció administrativa anul·lada (vid. STS 592/2016, de 6 juliol). Això és pel fet que, en aquests casos, el bé jurídic protegit per la norma penal és la “seguretat viària”, partint-se de la presumpció que qui ha estat privat de la llicència de conduir manca d’aptitud per a conduir un vehicle i representa un perill per a la seguretat viària. Per tant, si es revoca la resolució administrativa d’origen, es conclou que, en el moment dels fets, l’individu no conduïa un vehicle sense el corresponent permís. I això, per no haver-se produït, en realitat, la pèrdua de tots els punts assignats, desapareixent, així, el referit perill per a la seguretat viària (en aquest sentit es pronuncien, entre altres, les STS 592/2016, de 6 de juliol, 251/2017, de 5 d’abril, i 25/2018, de 17 de gener).

En definitiva, si la resolució que va acordar la pèrdua de vigència del permís de conduir, sobre la base del qual es dicta la sentència condemnatòria per un delicte de conducció sense permís o llicència (art. 384 CP), és revocada amb posterioritat a la fermesa de la sentència en el procediment penal, procedeix estimar el corresponent recurs de revisió i acordar la seva nul·litat de la sentència penal condemnatòria.